Ing. Marián Knězek, CCNP, CCDP, LPIC-3, CLA, MPS

Marián Knězek pracuje ako vedúci odboru IT v bratislavskej spoločnosti. Zameriava sa na optimalizáciu smerovania v TCP/IP sieťach, dostupnosti sieťových služieb a kvalitu služieb. Hlavným zameraním je optimalizácia sieťového výkonu. V tejto oblasti pracuje ako konzultant pre súkromné firmy. Má množstvo zahraničných vedeckých publikácií z tejto oblasti, ktoré predstavujú nové - svetovo unikátne prístupy k smerovaniu. Donedávna pracoval ako výskumník pre vývoj informačných a softvérových systémov. Venuje sa programovaniu databázových systémov MySQL a MsSQL.

 

Stručná odborná prax:

Lektor a konzultant (2009 - 2015)
Lektor pokročilých sieťových kurzov, kurzov so špecializáciou na vývoj softvérových systémov a databázových systémov. Audit existujúcich riešení a nezávislé konzultácie riešení. GOPAS je vedúcou spoločnosťou v súkromnom počítačovom vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike. Taktiež tvorba skrípt a prezentácií k prednáškam. GOPAS, Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava.

Vedúci odboru IT (2006 - 2014)
Budovanie profesionálneho tímu, vytvorenie vízie a realizácia projektov. Zastrešovanie činnosti projektov pri dodržaní rozpočtového a časového plánu. Zastrešovanie správy sietí a nasadenia polí redundantných UNIX serverov, činností tvorby softvérových systémov ako aj činností súvisiacich s tvorbou dynamického webu v PHP s podporou relačných databáz nasadeného do podnikového prostredia vo firme Babyland s.r.o, Bratislava.

Kouč osobnostného rozvoja (2011-2013)
Vedenie skupín ľudí v školeniach zameraných na osobnostný rozvoj a psychologické poradenstvo. Motivačné školenia na dosiahnutie cieľov. Centrum psycho-sociálnych služieb, Bratislava.

Sieťový inžinier (2009)
Ako sieťový inžinier kooperoval na tvorbe rozsiahlej VoIP siete pre T-Com (dnešný Telekom a.s.). Implementovanie riešenia prepojenia siete s viac ako 500 smerovačmi z najrôznejších miest Slovenska. Pracoval pre spoločnosť S&T Varias, u ktorej si nechal T-Com navrhnúť a implementovať spomínanú hlasovú sieť.

Vedecký asistent (2007 - 2008)
Výskumný pracovník v oblasti softvérového inžinierstva, ontologických vzťahov, webu so sémantikou, s tým súvisiaceho inteligentného vyhľadávania na webe a v oblasti gridového počítania. Objavenie nových – svetovo jedinečných prístupov a ich publikácia v zahraničných zborníkoch. Výskum na rozsiahlych projektoch a na projekte krízového manažmentu pre SR. Ústav Informatiky a softvérového inžinierstva FIIT, STU, Bratislava.

IT školenia a kurzy Bratislava</p>

Vedúci vývojového tímu (2004 - 2005)
Vedúci vývojového tímu na projekte ProfAssistantPHP, čo je implementácia softvérového systému elektronickej evaluácie študentov prostredníctvom IT. Rozpracovanie biznis procesných modelov a implementácia riešenia vzhľadom k špecifickým prípadom použitia nasadenia. Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava.

Administrátor TCP/IP siete (2003 - 2006)
Administrátor školskej počítačovej siete do 150 uzlov v prostredí Cisco zariadení a UNIXových operačných systémov Linux, FreeBSD, proxy, DNS, samba, apache, mysql, ssh server. Riešenie každodenných problémov s chodom siete. Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava.

Lektor a konzultant (2003 – 2004)
Lektor kurzov programovacích jazykov C a C++ zameraných na objektovo orientované programovanie. Konzultácia nasadených riešení pre zákazníka. Kurzy boli akreditované Ministerstvom Školstva Slovenskej republiky. S tým súvisiaca tvorba skrípt, prezentácií konkrétnych atribútov jazyka k vlastným prednáškam. Spoločnosť KVT - Kurzy výpočtovej techniky, Zátišie 10, Bratislava.

 

Zahraničná stáž:

HITACHI Ltd,. Information & Control Systems Com., v pracovnom mieste Omika, Ibaraki Pref., v Japonsku. Ako člen divízie Product Quality Assurrance (PQA) mal na starosti riadenie a kontrolu kvality špecializovaných výrobkov pre elektrárne. Znalosť japonského pracovného nasadenia a spôsobu produkcie riešení v „japonskej kvalite“.

Viac informácií alebo objednať ->