SCRUM User Story vs. Use Cases

Používateľské príbehy (User Stories) môžeme formulovať ako požiadavky zákazníka. Zákazníkovi je úplne jedno, ako softvér bude pracovať vo vnútri. Jednoduchými vetami zákazník definuje jednotlivé interakcie, ktoré bude vykonávať systémom. Dá sa teda povedať, že User Stories hovoria o to, čo má systém robiť a nie ako to má robiť.

Používateľské príbehy sa podobajú na prípady použitia (Use Cases) známe zo softvérovej metodiky. Napriek značnej vzájomnej podobnosti je rozdiel v tom, že User Stories sú menej komplexné ako prípady použitia. User Story sú popisujú menší rozsah úloh. Často sa zapisujú iba na malé kartičky v analógovej alebo digitálnej podobe. Prípad použitia je komplexnejší, formalizovaný a tvoria sa z neho scenáre, ktoré sa následne implementujú.

Jednoduchosť User Stories má veľa výhod, napr. keď príde nová požiadavka na systém, zadefinujeme túto úlohu ako nový používateľský príbeh, ktorý následne naimplementujeme. To prispieva k rozdeleniu systému na malé časti. Systém je takto ľahko otvorený novým zmenám.

User Story sa skladá z týchto dvoch povinných častí:

Roľa: roľa definuje, kto bude daný používateľský príbeh využívať. Je to veľmi podobné prípadu aktérovi v prípadoch použitia

Cieľ: tu je stručne popísaná činnosť, ktorá je vykonávaná používateľom systému

User Story má aj tretiu – nepovinnú časť, a to úžitok. Úžitok vraví, prečo chceme používateľský príbeh implementovať. Napriek tomu, že je definícia úžitku nepovinná, má dve dôležité opodstatnenia:

Tu je príklad User Story: Na dosiahnutie [úžitok] ako [roľa], chcem [cieľ]

Ako sami vidíte z príkladu, používateľské príbehy sú veľmi jednoduché. Nehovoria o tom, ako sa bude daný príbeh testovať. Niekedy sa používateľské príbehy spojujú s tzv. akceptačným kritériom, ktorý popisuje, akým spôsobom budeme daný príbeh testovať.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: