UML: Kedy servírujeme diagram tried?

Diagram tried (class diagram) je jednoznačne najpoužívanejší diagram v UML. Je statický a má za účel zachytiť údajové položky, ktoré je vhodné uchovávať v navrhovanom informačnom systéme. Tieto položky sa nazývajú vlastnosti a je ich vhodné obaliť o činnosti, ktoré s nimi pracujú – metódy. Trieda je logická skupina vlastností a metód, ktoré vystupujú v systéme celistvo a jednotne. Zvyčajne riešia nejaký podproblém navrhovaného informačného systému.

Pri tvorbe architektonického návrhu

Diagramy tried by mali vzniknúť ako výsledok diagramov prípadov použitia. V prípadoch použitia aktér interaguje so systémom. Údaje potrebné tejto interakcii zachycujeme práve pomocou diagramom tried. Z prípadov použitia je zároveň aj zrejmý spôsob použitia údajov v informačnom systéme, takže vieme identifikovať základné metódy.

V architektonickom návrhu nie sú dôležité presné špecifikácie tried, len ich hrubé rysy. V praxi môžeme jeden architektonický objekt realizovať viacerými triedami pri implementácií.

Pri tvorbe podrobného návrhu

Architektonický návrh je treba zrealizovať do podoby konkrétneho návrhu pre danú platformu . Tu by sme už mali vedieť, v akom programovacom jazyku budeme realizovať príslušný projekt (napr. Java/C#/C++) a mali by byť známe všetky detaily implementácie.

Ako na to?

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz UML - Základy jazyka UML v nástroji Enterprise Architect

Marián Knězek

 

Súvisiace články: